„AVP SAVA“ UPOZORAVA NA MOGUĆ PORAST VODOSTAJA

„AVP SAVA“ UPOZORAVA NA MOGUĆ PORAST VODOSTAJA


Ponedjeljak, 16 Januara, 2023

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo naglašava, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17.  do 20. januara ove godine, da je moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane, kao i Fojničke rijeke. Kako se navodi u saopćenju, očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH. Kako naglašavaju, za naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg dijela sliva rijeke Drine, sliva rijeke Željeznice, slivova Korane i Gline u BiH, gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te slivova rijeke Une i Sane. – Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se između ostalog i na područje Unsko-sanskog kantona. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez – naglašeno je. Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, na područjima uz rijeke koje nemaju zaštitne vodne objekte, o tome da je opasno prilaziti obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzine vode u rijekama te da im pravovremeno daju obavještenje (sa uputama i smjernicama) na osnovu čega bi stanovništvo moglo (prije eventualne poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprjeđenja eventualnog štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra. Iz Agencija za vodno područje rijeke Sava napominju da se obavještenje izdaje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati i na prognozirano hidrološko stanje. Vanredno hidrološko stanje podrazumijeva povećan vodostaj na rijekama uslijed padavina i mogućnost pojave poplava manjeg, srednjeg i značajnog obuhvata.

„AVP SAVA“ UPOZORAVA NA MOGUĆ PORAST VODOSTAJA

Sanski Most |