BURNA RASPRAVA O PAUŠALIMA I NAKNADAMA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA

BURNA RASPRAVA O PAUŠALIMA I NAKNADAMA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA


Ponedjeljak, 6 Februara, 2023

Dvije tačke dnevnog reda, prva o radno-pravnom statusu predsjedavajuće i njenog zamjenika, te druga o visini naknade općinskim vijećnicima, bile su u fokusu današnje 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Sanski Most. Inače, obje ove tačke naknadno su uvrštene u dnevni red sjednice, odnosno neposredno pred njen sami početak, te su sa neophodnih 16 glasova vijećnika SDA i NES-a uvrštene u dnevni red. Protiv njihovog uvrštavanja bili su vijećnici iz klubova vijećnika SDP-a, NiP-a i Naše stranke, tako da su na početku sjednice zauzete pozicije za i protiv pomenutih tačaka, koje su ostale iste i tokom njihovog izglasavanja. Općinsko vijeće usvojilo je ove tačke, a vijećnici koji su bili protiv imali su najveće zamjerke zato što su ovi materijali došli na vijeće bez da su prethodno prošli redovnu proceduru, u kojoj su trebale biti razmatrane i od strane komisija. Kao drugi razlog, naveli su da će na ovaj način biti povećani paušali i naknade općinskim vijećnicima, što kako su naveli, u vrijeme inflacije nije dobra odluka, te da bi ova sredstva bilo bolje usmjeriti za potrebe socijalnih kategorija.

Odlukom o radno pravnom-statusu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Sanski Most, definisano je da predsjedavajuća i njen zamjenik, za obavljanje dužnosti, pored redovnih naknada koja imaju svi vijećnici, imaju pravo i na dodatno stalno mjesečno primanje u iznosu koji se utvrđuje množenjem koeficijenta 2,5 za predsjedavajuću, i 1,25 za zamjenika, sa utvrđenom osnovicom za obračun plaće iz člana 5. Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika u Općinskim organima općine Sanski Most. Drugom odlukom, odlukom o utvrđivanju visine i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, članovima kolegija i članovima komisija Općinskog vijeća Sanski Most, visina naknada koje se odnose na mjesečni paušal i prisustvo sjednicanma vijeća, utvrđuju se množenjem koeficijenta 1 sa utvrđenom osnovicom za obračun plaće iz člana 5. Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika u Općinskim organima općine Sanski Most. Pored toga općinskim vijećnicima utvrđuje se i naknada u iznosu od 50 KM po nastavku sjednice, 50 KM za članove komisija i 60 KM za predsjednika Komisija po održanoj sjednici, i za članove Kolegija Općinskog vijeća 50 KM po održanoj sjednici.

BURNA RASPRAVA O PAUŠALIMA I NAKNADAMA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA

Sanski Most |