IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA I TARIFI KOMUNALNIH TAKSA

IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA I TARIFI KOMUNALNIH TAKSA


Srijeda, 9 Novembra, 2022

Općinsko vijeće Sanski Most prihvatilo je na posljednjoj sjednici nacrt  odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, s tim da je ostavljen rok od 30 dana da se sprovede javna rasprava, te da se nakon toga ista odluka dostavi u formi konačnog prijedloga Općinskom vijeću na usvajanje. S tim u vezi, upućen je poziv privrednicima i građanima s područja naše općine, da se uključe u javnu raspravu i time daju doprinos donošenju što kvalitetnije odluke. Općinsko vijeće općine Sanski Most je na svojoj 19. redovnoj sjednici, održanoj 27. oktobra ove godine usvojilo Nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa i donijelo Zaključak o prihvatanju i upućivanju istog u javnu raspravu. Razlozi za donošenje nove odluke koja tretira i uređuje ovu oblast na području naše općine, jeste usklađivanje postojeće odluke sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH, kojom je utvrđeno da ista nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH. Konkretno, riječ je o tarifi 1., koja se tiče komunalne takse na istaknutu firmu, gdje je po presudi  navedeno  da djelatnost ne može biti objektivni kriterij za utvrđivanje različite visine komunalne takse na istaknutu firmu, te se u skladu sa nalazima presude pristupilo utvrđivanju ove tarife po drugim kriterijima i metodologiji. Nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa je objavljen na web stranici općine Sanski Most, te je upućen poziv svim privrednim i ostalim zainteresovanim subjekti da svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa dostave Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse, koja je zadužena za izradu nove odluke. Inače, centralna javna rasprava održaće se 15. novembra sa početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća.

IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA I TARIFI KOMUNALNIH TAKSA

Sanski Most |