JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA


Utorak, 28 Decembra, 2021

Shodno Zaključku Općinskog vijeća, organizuje se javna rasprava o Nacrtu Programu rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2022. godinu. U vezi sa navedenim zaključkom, Stručnoj službi Općinskog vijeća moguće je dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Sanski Most do 30. decembra ove godine, dok će centralna javna rasprava o predloženom dokumentu biti održana sutra s početkom u 13 sati u sali Općinskog vijeća (ŠIP-ova zgrada). Obaviještavaju se općinski vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, Općinski načelnik sa općinskim službama, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Općinsko vijeće, drugi organi i organizacije, kao i građani Sanskog Mosta da je pokrenuta procedura javne rasprave za Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu. Javna rasprava traje do 30.12.2021.godine a svi zainteresirani sve primjedbe, sugestije, komentare i dopune na dostavljeni Nacrt mogu uputiti Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća u pisanoj formi lično na protokol Stručne službe, putem pošte ili na e-mail: opcinsko.vijece@sanskimost.gov.ba. Centralna javna rasprava će se održati dana 29.12.2021.godine sa početkom u 13:00 sati u sali Općinskog vijeća (ŠIP-ova zgrada). Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je posljednjoj redovnoj sjednici nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu, uz zaključak da se javna rasprava za ovaj dokument održi u trajanju od 7 dana. Programom rada utvrđeni su poslovi i zadaci iz nadležnosti vijeća, odnosno pitanja koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sanski Most tokom 2022. godine. Programom rada takođe su utvrđeni nosioci poslova i zadataka, te obrađivač i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje materijala odnosno usvajanje određenih akata na sjednicama općinskog vijeća. Pored pitanja utvrđenih ovim programom, vijećnici općinskog vijeća mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana. Općinsko vijeće u svom programu za narednu godinu obuhvatit će i pitanja koja zavise od aktuelnog trenutka u društvenoj zajednici, što podrazumijeva da je ovaj zakonodavni organ otvoren za sva pitanja i inicijative koja budu pokrenuta od strane građana i vijećnika, a koja su od interesa za lokalnu zajednicu.  Spomenimo da je prošlo skoro godinu dana od konstituisanja aktuelnog saziva Općinskog vijeća Sanski Most, te da je u tom periodu ovaj zakonodavni organ održao 10 redovnih, te po jednu tematsku, vanrednu i hitnu sjednicu.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |