JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE PAŠNJAKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE PAŠNJAKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU


Srijeda, 5 Maja, 2021

Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse općine Sanski Most obavještava poljoprivredne proizvođače da je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo Javni poziv za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona. Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Na ovaj način se pozivaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa područja naše općine koji su zainteresovani za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2021. godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela. Predmet javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, a početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona. Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE PAŠNJAKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Sanski Most |