KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETE ZAVRŠILA POSAO NA TERENU

KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETE ZAVRŠILA POSAO NA TERENU


Srijeda, 19 Juna, 2019

Komisija za procjenu šteta od poplava u Sanskom Mostu, završila je posao na terenu i u narednom periodu, predstoji unos i obrada prikupljenih podataka, nakon čega će se znati i preciznije brojke o visini nastalih šteta. U proteklih mjesec dana Općinska komisija je radila na operativno-terenskom evidentiranju šteta na materijalnim dobrima, a nakon završenog posla slijedi unos podataka u bazu, i izrada obrazaca za svako pojedinačno domaćinstvo koje je pretrpjelo bilo kakav vid štete. Komisija koja je bila podijeljena u pet radnih timova u proteklom je periodu intezivno obilazila kompletan teren koji je bio zahvaćen poplavama, a kako bi se precizno evidentirala sva nastala šteta. Svaki radni tim imao je pojedinačno zaduženje da obiđe po jedan ugroženi reon, te da evidentiraju i procjene nastalu štetu na individualnim stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. U slučaju da vlasnik materijalnog dobra nije obuhvaćen evidentiranjem, Općinska komisija danas je uputila obavijest, u kojem ih poziva da u narednih sedam dana telefonski, ili lično na adresu općine, dostave podatke o pričinjenoj šteti na svojim gazdinstvima, kako niko od njih ne bi bio izuzet. Komisija će u narednim danima završiti procjenu, nakon čega će svi prikupljeni podaci biti prezentirani općinskom načelniku, koji će potom sve informacije sumirati i uputiti na razmatranje Općinskom vijeću Sanski Most, kao i prema nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama. Inače, prema preliminarnim podacima, štete od posljednjih poplava u općini Sanski Most iznose oko 2 miliona konvertibilnih maraka.

KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETE ZAVRŠILA POSAO NA TERENU

Sanski Most |