ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA


Petak, 15 Septembra, 2023

Općina Sanski Most objavila je rang listu odabranih fizičkih lica koja su ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sanacije šteta od poplava iz decembra prošle godine. Na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima, udruženjima i privrednim subjektima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća tokom mjeseca decembra 2022. godine, općinski načelnik donio je odluku o dodjeli sredstava aplikantima koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Kako je definisano ovom odlukom, uslove za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica na stambenim objektima nastalih djelovanjem prirodne nesreće poplava na području općine Sanski Most tokom mjeseca decembra 2022. godine, ispunilo je 27 lica. Spisak korisnika dostupan je na službenoj web stranici općine Sanski Most, a pojedinačni iznosi koji će se dodijeliti kreću se od 150 do 4000 konvertibilnih maraka. Pored toga objavljen je i spisak lica koja nisu ispunili uslove za dodjelu jednokratne pomoći, kojih je ukupno 23, a na ovu Odluku podnosilac zahtjeva ima pravo Žalbe Komisiji za Žalbe na akte Općinskog načelnika u roku od 8 (osam) dana od dana njene objave. Podsjećamo, općina Sanski Most u julu ove godine je raspisala javni poziv, a predmet javnog poziva bila je dodjela novčanih sredstava od strane općine Sanski Most u iznosu od 80. 000 konvertibilnih maraka vlasnicima uništenih ili oštećenih stambenih jedinica. Aplicirati na javni poziv mogla su fizička lica čiji su objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Sanski Most u periodu od 10. do 21. decembra 2022. godine, a što je prethodno bilo evidentirano od strane Općinske komisije za procjenu šteta. Inače, nedavno je od strane Vlade USK usvojen konačni izvještaj o procjeni pričinjenih šteta tokom decembarskih poplava prošle godine, koji je sačinila općinska komisija koja je obišla poplavljena područja i evidentirala pričinjene štete, a one su procijenjene na preko 1,3 milion maraka.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA

Sanski Most |