POKRENUTA PROCEDURA IZRADE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

POKRENUTA PROCEDURA IZRADE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

Općinsko vijeće Sanski Most na danas održanoj devetoj redovnoj sjednici usvojilo je odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine Sanski Most koji se odnosi na period od 20 godina. Ovo je za lokalnu zajednicu jedan od najvažnih dokumeta dugoračnog razvoja, a pomenutim odlukom pokrenuta je procedura njegove izrade koja će uslijediti u narednom periodu.

Kako se navodi u odluci, Prostornim planom utvrdiće se dugoročna politika uređenja prostora i ravnomjernog privrednog, društvenog i historijskog razvoja općine. Između ostalog, prilikom utvrđivanja općih ciljeva polazi se od zejedničkih interesa i ciljeva utvrđenih prostornim planom šireg područja, strateškoh razvojnih dokumenata, kako državnih, entitetskih , kantonalnih, tako i međunarodnih, politike racionalnog korištenja prostora i zaštite okoliša, načela održivog razvoja, kao i cilja postizanja balansiranog socijalno-ekonomskog razvoja.

Prilikom izrade plana potrebno je voditi računa o usaglašenosti sa prostornim planovima Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH, a cjelokupan proces njegove izrade podijeljen je u dvije faze. Prva faza podrazumijeva izradu prostorne osnove, odnosno snimanje i analiza postojećeg stanja, te prikupljanje podataka od strane zainteresovanih strana, dok je drugom fazom predviđena izrada prostornog plana najprije u formi prednacrta, nacrta te konačnog prijedloga

. Bitno je napomenuti da će u svim fazama i formama izrade biti neophodna uključenost javnosti kroz organizovanje tribina, okruglih stolova, javnih uvida i rasprava, kao i drugih oblika. Rok za izradu plana je dvije godine, nosilac aktivnosti na njegovoj izradi je općinski načelnik skupa sa općinskom službom za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, a za stručno prećenje, usmjeravanje i utvrđivanje koncepta plana zadužen je savjet plana kojeg imenuje općinski načelnik, a kojeg čine istaknuti stručnjaci iz oblasti porostornog uređenja, urbanizma, saobraćaja, energetike, ekonomije, okoliša i drugih relevantnih oblasti. Općinsko vijeće na današnjoj sjednici je usvojilo i Plan implementacije strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most za period od 2017. do 2019. godine.

Ovaj dokument sastavni je dio Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most za period od 2014. do 2023. godine, i predstavlja nastavak njegove implementacije za naredni trogodišnji period. Planom implementacije u podjednakoj mjeri obuhvaćen je razvoj ekonomske, društvene i okolišne sfere, uz jasnu finansijsku konstrukciju i osiguranim izvorima finansiranja, a za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za njegovu provedbu zadužena je lokalna Jedinica za upravljenje razvojem – JURA.

Na jednici je usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenje prava služnosti za legalizaciju rekonstruisane niskonaponske mreže „Ekonomija“ – općina Sanski Most, kao i prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sigurnost saobraćaja na putevima općine Sanski Most. Vijećnici su prihvatili i izvještaje o radu za proteklu godinu javnih ustanova „Narodna biblioteka“ i Centar za socijalni rad“, kao i Program rada skupa sa finansijskim planom JP „Gradska dvorana“ za 2017. godinu.

Na kraju sjednice primljena je k znanju Informacija o stanju poljoprivrede i stočlarstva sa Informacijom o zasijanim površinama na području općine Sanski Most.

 

 

POKRENUTA PROCEDURA IZRADE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

| Sanski Most |