PREDLOŽEN SET MJERA ZA POMOĆ PRIVREDNICIMA

Općina Sanski Most je u saradnji sa predstavnicima lokalne privrede, definirala set poticajnih mjera koje su poslane Vladi FBiH na usvajanje, a s ciljem sanacije ekonomske štete u privrednom sektoru nastale usljed pandemije virusa COVID-19. Vezano za nastalu situaciju usljed pandemije širenja virus COVID – 19, općina Sanski Most je u saradnji sa predstavnicima lokalne privrede, koji čine Privredni savjet općine Sanski Most, zajednički usaglasila set mjera čija provedba bi bila usmjerena ka saniranju ekonomskih posljedica nastalih usljed navedene pandemije, a koje su u direktnoj nadležnosti Vlade Federacije BiH. S tim u vezi, za stabilizaciju privrednog sektora i održanje postojećeg nivoa poslovanja i broja radnih mjesta, neophodno je hitno poduzeti slijedeće mjere:

Izvršiti hitnu izmjenu propisa koji reguliraju korištenje sredstava od naknada za izgradnju javnih skloništa, i navedena sredstva preusmjeriti u svrhu podrške privrednom sektoru.

Ukinuti plaćanje mjesečne akontacije poreza na dobit, odnosno odgoditi za kraj 2020. godine.

Osloboditi privrednike plaćanja doprinosa i poreza na plaće u vrijeme trajanja vanredne situacije, odnosno plaćanje izvršiti iz budžeta Fderacije BiH.

Nakon ukidanja vanredne situacije, barem 3 mjeseca sufinansirati u iznosu od 50 % porez na plaće i doprinose iz budžeta Federacije BiH.

Formirati fondove koji bi pomogli naplati potraživanja od strane kupaca iz inostranstva, po principu pozajmice gdje bi se sredstva vraćala u fond nakon naplate iz inostranstva.

Operativna stredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje preusmjeriti u zadržavanje radnika kroz subvencioniranje dijela plaće, navodi se u setu poticajnih mjera.

Napominjemo da je i Općina Sanski Most planirala, u skladu sa svojom nadležnošću, set mjera lokalnim privrednicima koji su najviše pogođeni nastalom ekonomskom krizom a direktno se tiču oslobađanja zakupa javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Općine, te određenih komunalnih taksi i naknada propisanih Odlukama Općinskog vijeća Sanski Most.

PREDLOŽEN SET MJERA ZA POMOĆ PRIVREDNICIMA

| Vijesti |