PROVOĐENJE AKTIVNOSTI NA IZRADI GENDER AKCIONOG PLANA

PROVOĐENJE AKTIVNOSTI NA IZRADI GENDER AKCIONOG PLANA


Utorak, 22 Marta, 2022

Organizacija „Glas žene „ iz Bihaća održala je sastanak sa predstavnicama udruženja žena iz Sanskog Mosta. Sastanak je organizovan s ciljem prezentacije dosadašnjih aktivnosti na izradi Gender akcionog plana USK, koja je u toku. Organizacija Glas žene Bihać kroz ove konsultativne sastanke prije svega želi da omogući ženskim nevladinim organizacijama da učestvuju u izradi ovog dokumenta prikupljanjem prijedloga, sugestija, komentara koji će se objediniti i dostaviti na razmatranje Vladi USK-a i Skupštini USK –a. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na kantonalnom nivou, zbog nadležnosti koji kantonalni nivo vlasti ima. U posljednje vrijeme primjetan je trend gašenja ženskih nevladinih organizacija u Sanskom Mostu. Upravo se ovakvim aktivnostima nastoji podstaknuti ženski aktivizam. Jedan od zaključaka sa ovog sastanka jeste da se uputi inicijativa Općinskom vijeću Sanski Most, da na nivou općine usvoji Gender akcioni plan.

PROVOĐENJE AKTIVNOSTI NA IZRADI GENDER AKCIONOG PLANA

Sanski Most |