RASTE BROJ SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI

Broj slučajeva nasilja u porodici na području Unsko sanskog kantona nalazi se u konstantnom porastu, a samo tokom prošle godine policija je evidentirala 209 takvih slučajeva. Prema informacijama iz policije, u odnosu na 2015. godinu došlo je do porasta broja ovakvih slučajeva za oko 20 posto, a mnogi od njih imaju karakteristike krivičnog djela.

Tokom 2016. godine evidentirano je 180 žrtava nasilja u porodici, od kojih je najveći broj žena i djece, dok su najčešće vrste zabilježenih oblika fizičko i emocionalno, a zatim ekonomsko i seksualno nasilje. U policiji smatraju kako je ova negativna društvena pojava danas veoma rasprostranjena na području Unsko sanskog kantona, te da žrtve u velikom broju slučajeva nasilje na prijavljuju iz straha ili predrasuda od negativne reakcije društvene zajednice.

Prema mišljenju psihologa, uzroci povećanja ove negativna pojave danas su sve teža ekonomska situacija u društvu te opšta besperspektivnost. Vlada USK je nedavno usvojila akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period od naredne dvije godine. Ovim planom definisano je pet operativnih ciljeva te predložene aktivnosti koje je neophodno implementirati u narednom periodu. Prema riječima premijera Vlade USK, Huseina Rošića, namjera je da se angažiranjem svih raspoloživih društvenih resursa i multisektoralnim pristupom pokuša u što većoj mjeri uticati na smanjenje ove negativne pojave.

RASTE BROJ SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI

| Vijesti |