SANIRAN NASIP NA RIJECI SANI U NASELJU ALAGIĆA POLJE

SANIRAN NASIP NA RIJECI SANI U NASELJU ALAGIĆA POLJE


Ponedjeljak, 10 Februara, 2020

Nasip na lijevoj obali rijeke Sane, na lokalitetu naselja Alagića polje, koji je prošle godine doživio velika oštećenja, ovih dana uspješno je saniran. Ovu aktivnost implementirala je Općinska služba civilne zaštite, s ciljem da se obezbijedi adekvatna zaštita za stanovništvo ovog područja, i spriječi eventualna mogućnost budućeg izlijevanja rijeke u slučaju rasta vodotoka. Radi se o nasipu koji je izgrađen nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, koji je unazad nekoliko godina u više navrata bio oštećen, a najveće oštećenje pretrpio je u maju prošle godine, kada je usljed obilnih kiša i naglog rasta rijeke Sane, postojala opasnost izlijevanja iz korita. Usljed velikog vodostaja nasip je oštećen, bujica je odnijela značajan dio nasipnog materijala i prijetila je opasnost daljeg urušavanja i plavljenja priobalnog zemljišta. Kako bi se uradila sanacija nasipa, općina Sanski Most je vlastitim sredstvima finansirala radove, a sve ostale aktivnosti je implemantirala Općinska služba civilne zaštite. Višestruka je korist nakon završenih radova na sanaciji nasipa, kako za mještane čije se kuće nalaze u neposrednoj blizini, ali i za poljoprivrednike obzirom da se radi o poljoprivrednom zemljištu na kojem se vrši uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. Inače, u protekloj kalendarskoj godini, u cilju zaštite od poplava, na više lokaliteta u Sanskom Mostu poduzeto je niz preventivnih mjera koje imaju za cilj da smanje rizik od ove prirodne katastrofe. Tako je u naselju Krkojevci i lokalitetu Šejkovača prokopana mreža odvodnih kanala, a izvršeni su i radovi na produbljivanju korita Blihe u naselju Alagića polje kako bi se povećala fluktuacija rijeke i smanjio rizik od njenog izlijevanja. Pored toga, u ovoj godini planirana je realizacija kapitalnog projekta izgradnje odbrambenog zida na desnoj obali Sane, čitavom dužinom od lokaliteta Gerzovo do mašinskog mosta.

SANIRAN NASIP NA RIJECI SANI U NASELJU ALAGIĆA POLJE

Sanski Most |