SEDMICA SUDSKE NAGODBE OD 07. DO 18. NOVEMBRA

SEDMICA SUDSKE NAGODBE OD 07. DO 18. NOVEMBRA


Srijeda, 26 Oktobra, 2022

U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 7. do 18. novembra, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), bit će održane sedmica sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove. Sedmice sudske nagodbe, počevši od 2016. godine, VSTVBiH realizuje u saradnji sa svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH s ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova. Riječ je o mogućnosti da se sudski spor riješi na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, porodične sporove i sporove u vezi sa alimentacijom i drugo. Zaključivanjem sporazuma, koji ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja ili odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka. Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Važno je naglasiti da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i neovisno o periodu održavanja Sedmica sudske nagodbe.

 

 

SEDMICA SUDSKE NAGODBE OD 07. DO 18. NOVEMBRA

Sanski Most |