UPOZORENJE NA OPASNOST OD POŽARA PRILIKOM SPALJIVANJA KOROVA

UPOZORENJE NA OPASNOST OD POŽARA PRILIKOM SPALJIVANJA KOROVA


Petak, 5 Marta, 2021

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da je već evidentirano 35 požara, na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja ), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl. Prilikom obavljanja radova kao što su: spaljivanje granja, suhog lišca, korova, niskog rastinja, ostatka od usjeva i drugog biljnog otpada na njivama, livadama, pašnjacima i drugom zemljištu radi čišćenja i pripremanja zemljišta za sjetvu, spaljivanje papira, smeća i otpada, loženje improviziranih roštilja i logorske vatre, potrebno je poduzeti mjere opreza, osigurati odgovarajuća sredstva za gašenje požara, te poduzeti mjere zaštite od požara u skladu sa propisima zaštite od požara, a posebno:

-spaljivanje vršiti tokom dana za mirnog vremena bez vjetra i povišenog pritiska; osigurati da suha trava, žbunje, ostaci od usjeva i drugi biljni otpad, zavisno o količini i zapaljivosti bude dovoljno odmaknuto od drugih objekata ili površina sa zapaljivim tvarima;
– na poljoprivrednom zemljištu paliti travu, suho lišce, ostatke od usjeva i ostali biljni otpad, te ložiti vatru samo na odgovarajućim mjestima i uz prisustvo osobe za nadzor i pripremljena sredstva za gašenje;
– oko mjesta spaljivanja uzorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini od najmanje 5 (pet) metara;
– stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini;
– zavisno o količini tvari tokom spaljivanja osigurati potreban broj lica, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara (lopate, kante sa vodom itd.), za slučaj da vatra izmakne kontroli;
– improvizirane roštilje ložiti na mjestima koja su očišćena od svih gorivih tvari u krugu od 1,5 metara od ruba roštilja i uz uvjet daje pripremljena odgovarajuća količina vode za gašenje ostatka loženja vatre (žar i sL) i za polijevanje pepela.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Općinski operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.
Napomonjemo, građanima da ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosine i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne).

Apelujemo na sve koji iz bilo kojih razloga na otvorenom pale ili lože vatru iz bilo kojih razloga : pridržavajte se naprijed navedenih uputstava ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!

Općinska služba civilne i protivpožarne zaštite

UPOZORENJE NA OPASNOST OD POŽARA PRILIKOM SPALJIVANJA KOROVA

Sanski Most |