USKORO NOVE TABLE SA NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

USKORO NOVE TABLE SA NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA


Srijeda, 26 Oktobra, 2022

Postavljanjem prvih pločica sa brojevima i tabli sa nazivom ulica na području šireg dijela grada i naseljenog mjesta Krkojevci, u novembru počinje implementacija projekta Adresni registar na području općine Sanski Most. U narednom periodu planirano je da table i ploče sa brojevima budu postavljene na kompletnom području općine Sanski Most, što je i krajni cilj pomenutog projekta. Općina Sanski Most je putem općinske Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, pokrenula proceduru izrade digitalnog adresnog registra. Radi se o projektu koji ima za cilj da adresnim brojem budu označeni svi objekti na području cijele općine, uz uspostavu elektronske baze u kojoj će biti su uneseni svi podaci, uključujući i lokaciju svih objekata. Općina ove aktivnosti sprovodi u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je započela sa implementacijom sistema adresnog registra u većem broj općina Federacije BiH, od kojih su mnoge okončale ovaj proces. Od momenta pristupa navedenom projektu  općina Sanski Most putem nadležne službe  intenzivno radi na ovom projektu.  U toku prve faze projekta, bilo je neophodno donijeti odluku o naseljenim mjestima za cijelo područje općine Sanski Most, kao i proširiti postojeću odluku o nazivima ulica, trgova i dijelova naselja na području općine Sanski Most, kako bi se i adresni registar moga primjeniti na sva naseljena mjesta u općini. Nakon što su okončane sve pomenute procedure, pristupiće se fazi označavanja naziva ulica, naselja i naseljenih mjesta i objekata sa propisanim i unificiranim oznakama, a svaki stambeni i poslovni objekat će biti označen brojevima. Uspostavljanje projekta Adresnog registra za općinu Sanski Most je od izuzetne važnosti, obzirom da trenutno na adekvatan način nisu obilježena sva naseljena mjesta, ulice, zgrade i ostali objekti, a prednost adresnog registra je to što će po okončanju njegove uspostave svi podaci biti u digitalnom obliku. Isto tako, biće uspostavljen jedinstven sistem vođenja podataka, koji će biti povezan s podacima geodetskih uprava u Bosni i Hercegovini, što će građanima olakšati izdavanje svih neophodnih identifikacijskih i drugih dokumenata.

USKORO NOVE TABLE SA NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

Sanski Most |