„VIK“–u DODIJELJENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

„VIK“–u DODIJELJENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA


Utorak, 4 Januara, 2022

Na osnovu provedenog javnog konkursa, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, nedavno je donio odluku o odabiru korisnika za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu. Spomenutom odlukom podržana su i dva projekta na području općine Sanski Most, koja su kandidirana od strane Javnog-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most ostvarilo je pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Naime, Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na prijedlog direktora Fonda, na 14. sjednici održanoj 23.12.2021. godine, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa. Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, ostvarila su 183 aplikanta, među kojima su i dva projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 10,5 miliona KM. JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most za projekat: Provođenje mjera “Odluke o zaštiti vode za piće izvorišta Zdena i Dabar“ podržan je sa iznosom do 139.927 KM, kao i za projekat: „Zaštita okoliša, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, otklanjanja slabosti analizom hidrauličkog modela“ sa iznosom do 25.000,00 KM. Strateški ciljevi Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, osim zaštite izvorišta, svakako je i smanjenje neprihodovane vode u vodovodnom sistemu kojim upravlja ovo preduzeće, kao i modernizacija i  proširenje vodovodne mreže, tako da će dodijeljena sredstva biti iskorištena upravo u pomenute svrhe.

 

 

„VIK“–u DODIJELJENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

Sanski Most |