„ZA SVAKI SLUČAJ – BUDIMO SPREMNI“ – SAOPĆENJE ZA MEDIJE

„ZA SVAKI SLUČAJ – BUDIMO SPREMNI“ – SAOPĆENJE ZA MEDIJE


Četvrtak, 4 Augusta, 2022

Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa  za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ provodi kampanju o važnosti razumijevanja rizika, te koraka prevencije i priprema u slučaju katastrofe, sa ciljem osvještavanja građana o njihovoj ulozi u osnaživanju zajednica putem brže i bolje reakcije u slučaju katastrofe, saopćio je UNDP. Kampanja pod nazivom “Za svaki slučaj – budimo spremni” ističe brigu o ranjivim i visokorizičnim skupinama stanovništva u BiH poput osoba sa invaliditetom, djece, žena i trudnica, migranata, te socijalno ugroženih skupina, naglašava važnost obrazovanja djece i mladih o katastrofama i osnaživanja lokalnih zajednica kroz pripremu za hitne situacije i odgovore na njih sa fokusom na izradu i dostupnost jasnih smjernica te unapređenoj koordinaciji i upravljanju. U saopćenju se navodi da se kampanjom apostrofira veliki utjecaj klimatskih promjena na povećanje učestalosti, nepredvidljivosti i intenzitetu poplava, suša, toplinskih udara i požara, što nerijetko ima negativan učinak na egzistenciju. Ekonomski gubici BiH koje prouzrokuju katastrofe su enormni. Razarajuće poplave pogađaju više od 100.000 ljudi i uzrokuju gubitke od oko miljardu KM u bruto domaćem proizvodu (BDP) godišnje, navodi se u izvještaju Svjetske banke „Procjena spremnosti i odgovora na izvanredne situacije: Bosna i Hercegovina “. Kako bi se izbjegli i/ili smanjili budući gubici, potrebni su novi pristupi putem transformacije postojećih sistema upravljanja, te osvještavanja društva kroz razumijevanje rizika i kako se njima upravlja.

Bosna i Hercegovina, kao zemlja potpisnica, provodi Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030, a koji ima za cilj jačanje upravljanja rizikom od katastrofa na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.  Zajedničkim programom, koji podržavaju i financiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN) u vrijednosti od 7,1 miliona KM, se uvode sistemska rješenja koja će osigurati postizanje ključnih prioriteta Sendai okvira u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom nivou u saradnji sa predstavnicima sektora: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivrede, a u skladu sa izazovima i potrebama BiH stanovništva. Za provedbu Zajedničkog programa u BiH zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora.

„ZA SVAKI SLUČAJ – BUDIMO SPREMNI“ – SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Sanski Most |